E-kataloga WWW.EGADATIRGUS.LV lietošanas noteikumi

E-KATALOGA WWW.EGADATIRGUS.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

1. DEFINĪCIJAS


1.1. Administrators – Luminor Bank AS, reģistrācijas numurs: 11315936, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40203154352, kas kopīgi ar Muzeju organizē Gadatirgu (Administrators pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs piesaistīt trešās personas, lai veiktu administratora pienākumu izpildi);
1.2. Gadatirgus – virtuālais Brīvdabas muzeja 50. sezonas gadatirgus;
1.3. Mājaslapa – e-katalogs www.egadatirgus.lv;
1.4. Muzeja Lietotāju saraksts – saraksts ar Lietotājiem, kuriem Muzejs ir nosūtījis reģistrācijas saiti, lai reģistrētos Mājaslapā;
1.5. Muzejs – Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, reģistrācijas numurs: 90000053011, kas kopīgi ar Administratoru organizē Gadatirgu; 
1.6. Noteikumi – Mājaslapas lietošanas noteikumi;
1.7. Pircējs – Mājaslapas apmeklētājs, kas no Lietotāja iegādājas Preces (Preču iegādes darījumi norisinās tieši starp Pircēju un Lietotāju);
1.8. Preces – Mājaslapā izvietotās Lietotāju Gadatirgū izvietotās preces;
1.9. Lietotājs – Mājaslapā reģistrējies lietotājs (tirgotājs, amatnieks), kas izveido savu Lietotāja profilu, ievietot Lietotāja profilā informāciju par sevi un Precēm (apraksts un attēli) un piedāvā Pircējiem iegādāties Preces (Preču iegādes darījumi norisinās tieši starp Pircēju un Lietotāju).

 

2. LIETOTĀJA APLIECINĀJUMI UN PIENĀKUMI

2.1. Lietotājs apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un izvietot Preces Mājaslapā atbilstoši šiem Noteikumiem, un apliecina, ka Lietotājs nekādā veidā nav saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma vai proliferācijas finansēšanu.
2.2. Lietotājs nav tiesīgs reģistrēties un izvietot Preces Mājaslapā, ja Lietotājs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs apmeklēt, lietot un reģistrēties Mājaslapā un izvietot Preces Mājaslapā. Ja Lietotājs apmeklē, lieto un reģistrējas Mājaslapā un izvieto Preces Mājaslapā, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.
2.3. Lietotājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc Administratora vai Administratora pilnvarotas personas pieprasījuma saņemšanas sniegt Administratoram vai Administratora pilnvarotai personai  informāciju par iespējamiem Lietotāja pārkāpumiem. Ja Lietotājs nesniedz Administratoram vai Administratora pilnvarotai personai informāciju šajā Noteikumu punktā noteiktajā termiņā un/vai Lietotājs nepilda saistības pret Pircēju, un/vai Lietotājs pārkāpj Noteikumus, Administrators ir tiesīgs neatgriezeniski dzēst Lietotāja profilu.

2.4. Administratoram ir tiesības apturēt uz laiku Lietotāja profilu, kamēr tiek noskaidroti sūdzības par Lietotāju iemesli:
2.4.1. ja saņemta sūdzība par Lietotāju/Lietotāja Preces sludinājumu;
2.4.2. Preces sludinājums neatbilst sludinājumu noformēšanas noteikumiem;
2.4.3. sludinājumā piedāvātā Prece tiek izīrēta;
2.4.4. sludinājumā tiek piedāvāts iegādāties pakalpojumu;
2.4.5. Preces sludinājumā noklusēta svarīga informācija, piemēram, Preces autentiskums, defekti, preces stāvoklis, u.c.;
2.4.6. sludinājumā izvietota vairāk kā viena Prece;
2.4.7. sludinājumā ir vairākas Preces un katrai ir minēta sava cena;
2.4.8. Preces sludinājumā iekļauta neatbilstoša reklāma, kas neattiecas uz Precēm;
2.4.9. Preces sludinājumos tiek tirgoti medikamenti, uztura bagātinātāji, tabakas izstrādājumi, rūpnieciski ražoti alkohola izstrādājumi, kaitīgas vielas, ieroči un bīstamas preces u.tml.;
2.4.10. Sludinājumā nav ievērotas normatīvo aktu, kas regulē attiecīgās Preces reklāmu, prasības;
2.4.11. Preces sludinājumi neatbilst Mājaslapas tematikai.

2.5. Administratoram ir tiesības neatgriezeniski dzēst Lietotāja profilu, ja Lietotājs nesniedz Administratoram vai Administratora pilnvarotai personai informāciju Noteikumu 2.3. punktā noteiktajā termiņā un/vai Lietotājs nepilda saistības pret Pircēju, un/vai Lietotājs pārkāpj Noteikumus.

2.6. Lietotājs apliecina, ka savstarpējās attiecības starp Lietotāju un Pircēju Lietotājs un Pircējs risina patstāvīgi – Preču iegādes darījumi norisinās tieši starp Pircēju un Lietotāju, abām pusēm savstarpēji vienojoties par ērtāko Preces piegādes un apmaksas veidu.

2.7. Reģistrējoties Mājaslapā, Lietotājs piekrīt, ka viņa Lietotāja profilā uzrādītā informācija, tai skaitā arī saite uz Lietotāja sociālā portāla profilu(-iem), mājaslapu, ir publiski pieejama jebkuram Mājaslapas apmeklētājam, kā arī Lietotāja personas dati atbilstoši Mājaslapas privātuma politikai ir pieejami Administratoram un personas datu saņēmējiem (apstrādātājiem un trešajām personām (patstāvīgiem pārziņiem)), un ka trešo personu (patstāvīgu pārziņu) veiktā turpmākā personas datu apstrāde nav atkarīga no Administratora.

2.8. Reģistrējoties Mājaslapā, Lietotājs apliecina, ka attiecīgā Lietotāja profilā norādītie dati ir patiesi.

2.9. Reģistrējoties Mājaslapā, Lietotājs apņemas nodrošināt, ka Lietotāja profilā publiski pieejamā informācija nav rupja, izsmejoša, rasistiska, naidu kurinoša, nesatur citu fizisko personu datus vai neatbilstošu reklāmu, kas neattiecas uz Precēm. Lietotājs ir atbildīgs par to Lietotāja profilā un sludinājumos publicētā informācija atbilstu normatīvo aktu, kas regulē attiecīgās Preces reklāmu, prasības.

2.10. Reģistrējoties Mājaslapā, Lietotājs apzinās, ka katram Lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Lietotāja profila piekļuves datus. Ja Mājaslapā tiek veiktas darbības ar reģistrēta Lietotāja profilu, izmantojot pareizus autorizācijas pieejas datus, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā Lietotāja profilā ir veicis pats reģistrētais Lietotājs, un Administrators nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Lietotājam vai trešajām personām iepriekš norādīto darbību rezultātā.

2.11. Reģistrējoties Lietotājs piekrīt, ka Administrators ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, apturēt Lietotāju profilu un/vai dzēst tajā iekļauto informāciju, ja tā neatbilst Noteikumiem, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.


3.  PIRCĒJA APLIECINĀJUMI 

3.1. Pircējs apstiprina, ka tam ir tiesības izmantot Mājaslapu un izvēlēties Preces Mājaslapā atbilstoši šiem Noteikumiem, un apliecina, ka Pircējs nekādā veidā nav saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma vai proliferācijas finansēšanu, un Pircēja naudas līdzekļi nav tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma vai proliferācijas finansēšanu vai šā noziedzīgā nodarījuma mēģinājumu.

3.2. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces Mājaslapā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs apmeklēt un lietot Mājaslapu un pasūtīt Preces Mājaslapā. Ja Pircējs apmeklē Mājaslapu, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.

3.3. Pircējs apliecina, ka savstarpējās attiecības starp Lietotāju un Pircēju Lietotājs un Pircējs risina patstāvīgi – Preču iegādes darījumi norisinās tieši starp Pircēju un Lietotāju, abām pusēm savstarpēji vienojoties par ērtāko Preces piegādes un apmaksas veidu.

4. LIETOTĀJA PROFILA IZVEIDOŠANA

4.1. Lietotāja profila izveidošana Mājaslapā un dalība Gadatirgū ir bez maksas.

4.2. Lietotājs individuāli izveido savu Lietotāja profilu ar aprakstu par sevi, savu darbību, Precēm, par iespējamiem Preču piegādes veidiem, apmaksas nosacījumiem, Preču pieejamību, cik ilgā laikā Lietotājs sniegs atbildes uz Pircēja jautājumiem, kurās dienās un kādos laikos Lietotājs pieņem Pircēja telefonzvanus vai videozvanus, kā arī savu kontaktinformāciju.

4.3. Lietotājs savā Lietotāja profilā var izvietot 30(trīsdesmit) Preces. Katru Preci Lietotājs pievieno atsevišķi (aizliegts zem viena nosaukuma ievietot dažādas Preces).
4.4. Lietotājs katru Preci pievieno atbilstoši Preces/produkta kategorijai un apakškategorijai, piemēram: “Rotas” (lielā kategorija) “Gredzeni” (apakškategorija).
4.5. Lietotājs katrai Precei norāda cenu (Preču cenas ir norādītas EUR valūtā un ietver Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētos nodokļus; Preces cenai jābūt galīgai bez jebkādiem papildu nosacījumiem), pieejamību (atlikums), atlaidi (ja tāda tiek piedāvāta), kā arī pievieno Preces fotogrāfijas (jāpievieno vismaz viena fotogrāfija; maksimālais pievienojamo fotogrāfiju skaits vienai precei ir 5 (piecas) fotogrāfijas; fotogrāfijai ir jābūt labas kvalitātes un atbilstošai sludinājuma saturam).
4.6. Preces sludinājumu nepieciešams noformēt un iesniegt atbilstoši noteikumiem:
4.6.1. fotogrāfijā jābūt redzamai tikai Precei, kura tiek aprakstīta sludinājuma tekstā;
4.6.2. fotogrāfijā jābūt attēlotai reālajai Precei. Attēli nedrīkst būt no katalogiem vai atrasti interneta vidē;
4.6.3. fotogrāfijas ar citu portālu vai uzņēmumu logo nedrīkst ievietot Mājaslapā;
4.7. Ievietojot Preces sludinājumu, Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sava ievietotā sludinājumu saturu un informācijas patiesumu.
4.8. Lietotājs jebkurā laikā var mainīt un papildināt informāciju par sevi/Preci (cena, apraksts, foto).
4.9. Lietotājs jebkurā laikā var dzēst Lietotāja profilu.

 

5. PIRCĒJA UN LIETOTĀJA SAVSTARPĒJĀ SAZIŅA

5.1. Pircējam ir iespēja sazināties ar Lietotāju, Lietotāja profilā nospiežot pogu “sazināties ar mani”. Tādā gadījumā Pircēja ziņa automātiski nonāk Lietotāja e-pastā, kuru Lietotājs apņemas regulāri pārbaudīt. 


6. PREČU IEGĀDES KĀRTĪBA
 

6.1. Pircējs, iegādājoties Preces no Lietotāja, Lietotāja profilā izvēlas kādu no Lietotāja piedāvātajiem norēķinu veidiem. Preču iegādes darījumi norisinās tieši starp Pircēju un Lietotāju.
6.2. Lietotājs patstāvīgi vienojas ar Pircēju par Preces piegādes un apmaksas kārtību. Lietotājs ir atbildīgs par normatīvo aktu, kas regulē Preces apriti un nodošanu Pircējiem, ievērošanu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem mājās ražoto alkoholisko dzērienu tirdzniecībai un nodošanai pircējiem).

 

7. ADMINISTRATORA UN MUZEJA ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

7.1. Administrators un Muzejs neuzņemas atbildību un nesedz Lietotājam nekādus zaudējumus, kas Lietotājam rodas vai varētu rasties tādēļ, ka Administrators ir atbilstoši šiem noteikumiem ir apturējis vai dzēsis  Lietotāja profilu.

7.2. Savstarpējās attiecības starp Lietotāju un Pircēju Lietotājs un Pircējs risina patstāvīgi – Preču iegādes darījumi norisinās tieši starp Pircēju un Lietotāju, abām pusēm savstarpēji vienojoties par ērtāko Preces piegādes un apmaksas veidu. Administrators un Muzejs neuzņemas un nevar uzņemties atbildību par trešo personu rīcību, tajā skaitā neuzņemas atbildību par Pircēja un Lietotāja savstarpējo saistību izpildi.

7.3. Administrators un Muzejs neuzņemas atbildību un nesedz nekādus zaudējumus saistībā ar izvēlēto apmaksas veidu, piegādi vai citiem Pušu starpā pielīgtiem noteikumiem) un/vai Lietotāju negodprātīgu rīcību un/vai Mājaslapā atrodamo Preču kvalitāti un atbilstību valstī noteiktajām kvalitātes prasībām un/vai Lietotāju publicēto informāciju. Tāpat Administrators un Muzejs neuzņemas atbildību un nesedz Pircējam nekādus zaudējumus, ja Pircējs ir iegādājies un veicis samaksu par Preci, taču Lietotājs to nav piegādājis Pircējam vai Prece ir piegādāta Pircējam neatbilstošā kvalitātē.

7.4.Tikai un vienīgi Pārdevējs ir atbildīgs par visu nodokļu, ar kuriem apliekamas Preces (ja tādi būtu) vai no Preces pārdošanas gūtie ienākumi, iemaksu valsts budžetā un visu normatīvajos aktos noteikto prasību, kas attiecas uz Preces reklāmu, izplatīšanu un tirdzniecību, ievērošanu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visu nepieciešamo licenču un atļauju Preču realizācijai saņemšanu un uzturēšanu spēkā).

 

8. LIETOTĀJU KVALITĀTES KONTROLE UN SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Muzejs reizi mēnesī veic jauno Lietotāju kvalitātes kontroli, lai pārliecinātos, ka Lietotāji ir no Muzeja Lietotāju saraksta. Ja Muzejs konstatē, ka kāds Lietotājs, kurš nav Muzeja Lietotāju sarakstā, ir izmantojis reģistrācijas saiti, Muzejs par to informē Administratoru, un Administrators ir tiesīgs neatgriezeniski dzēst Lietotāja profilu.

8.2. Mājaslapā pie Kontaktu sadaļā ir iespēja iesniegt sūdzību par Lietotāju, norādot Lietotāja iespējamos Noteikumu pārkāpumus un apstākļus, kādā veidā Noteikumu pārkāpums ir izpaudies. Pēc ziņojuma saņemšanas Administrators uz laiku, kamēr tiek noskaidroti sūdzības par Lietotāju iemesli, ir tiesīgs apturēt Lietotāja profilu. Administrators par iesniegto sūdzību informē Muzeju. Muzejs 2 (divu) darba dienu laikā pieprasa Lietotājam sniegt paskaidrojumus. Pēc faktisko apstākļu noskaidrošanas Muzejs informē Administratoru par lēmumu dzēst Lietotāja profilu (ja Lietotājs nav sniedzis pieprasīto informāciju Noteikumu 2.3. punktā noteiktajā termiņā vai, noskaidrojot faktiskos apstākļus, tiek konstatēts, ka Lietotājs nepilda saistības pret Pircēju, un/vai Lietotājs ir pārkāpis Noteikumus), vai atjaunot Lietotāja profilu (ja Noteikumu pārkāpums nav konstatēts). Administrators nodrošina Muzeja lēmuma izpildi 2 (divu) darba dienu laikā.


9. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

9.1. Mājaslapā aizliegts izvietot, publicēt vai nosūtīt jebkādu nesaskaņotu reklāmu vai aicinājumus un uzsaukumus, kas aizskar personas godu vai cieņu, aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu prettiesisku darbību veikšanu.

9.2. Administrators patur tiesības izmantot Mājaslapā ievietotos attēlus un citu informāciju Mājaslapas popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai.

9.3. Satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai Mājaslapas apmeklētāju vajadzībām Mājaslapā tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Administrators saņem un saglabā informāciju no Lietotāja un Pircēja izmantotā interneta pārlūka (tai skaitā IP adresi, sīkdatnes) un par ierīcēm (piemēram, ierīces modeli, operētājsistēmu u.tml.). Ar sīkdatņu politiku iespējams iepazīties: https://www.egadatirgus.lv/lv/sikdatnu-noteikumi/ 

9.4. Administrators saņemtos Lietotāju un Pircēju personas datus apstrādā kā pārzinis saskaņā ar Vispārējo Datu Aizsardzības Regulu un citiem piemērojamiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, prasībām un saskaņā ar nosacījumiem, kas ir izklāstīti privātuma politikā, kas pieejama: https://www.egadatirgus.lv/lv/privatuma-politika/.

9.5. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

9.6. Šie Noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem un Pircējiem. Šie Noteikumi ir pieejami Mājaslapā. Administrators ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Mājaslapas saturu un Noteikumus saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem, publicējot atjauninātus Noteikumus Mājaslapā. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Mājaslapā.