Privātuma politika

Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) sniedz informāciju par to, kādā veidā Sabiedrība (un atsevišķos gadījumos – Muzejs) kā Personas datu pārzinis Regulas 4. panta 7. punktā sniegtās definīcijas izpratnē apstrādā Lietotāju un Klientu Personas datus.

Šī Privātuma politika ir piemērojama, ja Lietotājs un/vai Klients apmeklē Mājaslapu, tostarp pirms Privātuma politikas stāšanās spēkā.

Sabiedrība ievieš un nodrošina atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Personas datu Apstrādes atbilstību normatīvo aktu, kas regulē Personas datu Apstrādi (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar Regulu), prasībām un aizsargātu Personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, nejaušu vai pretlikumīgu pārveidošanu, izpaušanu, nozaudēšanu, iznīcināšanu, dzēšanu, tai skaitā pasākumus pret fiziskas iedarbības radītu apdraudējumu un pasākumus, kurus īsteno ar programmatūras līdzekļiem.

Ja Lietotājs vai Klients nepiekrīt Privātuma politikai vai atsevišķiem tās noteikumiem, Lietotājam/ Klientam nav jāsniedz Personas dati Sabiedrībai. Gadījumos, kad Lietotājs nesniedz Sabiedrībai Personas datus, kas nepieciešami, lai Lietotājs reģistrētos Mājaslapā, kā arī Sabiedrībai normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, Lietotājs nespēs pilnvērtīgi izmantot Mājaslapas piedāvātās iespējas izvietot Mājaslapā Preces. Gadījumos, kad Klients nesniedz Sabiedrībai Personas datus, kas nepieciešami, lai Klients sazinātos ar Lietotāju vai lai Klients varētu iesniegt sūdzību par Lietotāju, Klients nespēs pilnvērtīgi izmantot Mājaslapas piedāvātās iespējas, lai sazinātos ar Lietotāju vai lai iesniegtu sūdzību par Lietotāju.

Ja ir mainījušies Lietotāja vai Klienta norādītie Personas dati vai Sabiedrības apstrādājamā informācija par Lietotāju vai Klientu ir neprecīza vai nepareiza, Lietotājam un Klientam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai labot. Sabiedrība neuzņemas atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Lietotāja un Klienta iesniegtiem datiem.

 

1.DEFINĪCIJAS.

1.1.Apstrāde – jebkura ar Personas datiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem (tai skaitā vākšana, izmantošana, reģistrēšana, organizēšana, kombinēšana, glabāšana, pārveidošana, izpaušana vai jebkāda citāda Personas datu padarīšana par pieejamiem, atgūšana, iznīcināšana u.tml.). Definīcija atbilst Regulas 4. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai.
1.2.Datu subjekts – Lietotājs vai Klients
1.3.Gadatirgus – virtuālais Brīvdabas muzeja 50. sezonas gadatirgus.
1.4.Klients – jebkura fiziska persona, kura apmeklē Mājaslapu.
1.5.Lietotājs – Mājaslapā reģistrējies lietotājs (tirgotājs, amatnieks), kas izveido savu Lietotāja profilu, ievieto Lietotāja profilā informāciju par sevi un precēm (apraksts un attēli) un piedāvā Klientam iegādāties preces (preču iegādes darījumi norisinās tieši starp Lietotāju un Klientu, bez Sabiedrības un Muzeja iesaistes).
1.6.Mājaslapa – e-katalogs www.egadatirgus.lv
1.7.Mājaslapas uzturētājs - SIA “SMARTi”, reģistrācijas numurs: 50103383791, juridiskā adrese: Anniņmuižas bulvāris 28-45, Rīga, LV-1067.
1.8.Muzejs – Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, reģistrācijas numurs: 90000053011, kas kopīgi ar Administratoru organizē Gadatirgu.
1.9.Personas dati jebkura informācija par fizisku personu, kas tieši vai netieši ļauj identificēt šo personu. Termins atbilst Regulas 4. panta 1. punktā noteiktajai definīcijai.
1.10.Preces – Mājaslapā izvietotās Lietotāju preces.
1.11.Regula 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), spēkā no 2018. gada 25. maija.
1.12.Sabiedrība – Luminor Bank AS, reģistrācijas numurs: 11315936, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40203154352, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, e-pasts: [email protected], kura kopīgi ar Muzeju rīkojas Personas datu pārziņa statusā.
1.13.Sadarbības partneris – SIA “Komunikācijas aģentūra”, reģistrācijas numurs: 40003524607, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 5A-7, Rīga, LV-1011.

 
2. PERSONAS DATU KATEGORIJAS, APSTRĀDES NOLŪKI UN JURIDISKAIS PAMATS.

Apstrādāto Personu datu kategorijas un veidi

Apstrādes nolūki

Apstrādes juridiskais pamats

- Klienta identifikācijas dati (vārds, uzvārds);

- Klienta kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese)

Virtuālā Gadatirgus organizēšanai Mājaslapā un Mājaslapas darbības nodrošināšanai;

Klienta identificēšanai (piemēram, ja Klients iesniedzis sūdzību);

saziņai ar Klientu un vispārīgai sabiedrisko attiecību vadīšanai un administrēšanai: lai sniegtu

Mājaslapas pakalpojumus un lai pēc Klienta pieprasījuma nodrošinātu Personas datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

Apstrāde ir vajadzīga Mājaslapas pakalpojumu nodrošināšanai (līguma izpildei).

 

Lai aizsargātu Sabiedrības leģitīmās intereses (informācijas glabāšanai Klientu pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai).

Sabiedrības leģitīmās intereses ievērošanai, tas ir, prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai, aizstāvībai, cedēšanai, kā arī pierādījumu nodrošināšanai pret prasījumiem par pakalpojuma neatbilstību, kā arī pierādījumu nodrošināšanai pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta.

- Lietotāja identifikācijas dati (vārds, uzvārds, saimniecības nosaukums);

- Lietotāja kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese)

- Cita Lietotāja profilā norādītā informācija, tai skaitā saites uz sociālo tīklu kontiem, mājaslapu, fotoattēli

Virtuālā Gadatirgus organizēšana Mājaslapā un Mājaslapas darbības nodrošināšana;

Lietotāja identificēšanai un uzraudzībai, vai Lietotājs un tā darbība atbilst e-kataloga www.egadatirgus.lv lietošanas noteikumiem;

saziņai ar Lietotāju un vispārīgai sabiedrisko attiecību vadīšanai un administrēšanai: lai sniegtu Mājaslapas pakalpojumus un lai nodrošinātu Personas datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

Apstrāde ir vajadzīga Mājaslapas pakalpojumu nodrošināšanai (līguma izpildei).

 

• Sabiedrisko attiecību pārvaldībai, analīzei un pakalpojumu attīstīšanai un uzlabošanai;

•Sabiedrības personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību administrēšanai;

•Sabiedrības tiešajam mārketingam;

•statistiskiem un tirgus izpētes nolūkiem Sabiedrības reklāmu efektivitātes analīzei un aptauju un pētījumu veikšanai saistībā ar Mājaslapā piedāvātajiem pakalpojumiem.

• Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietotāja piekrišanu savu personas datu apstrādei.

 

• Lai aizsargātu Sabiedrības leģitīmās intereses (informācijas glabāšanai Klientu pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai).

• Sabiedrības leģitīmās intereses ievērošanai, tas ir, prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai, aizstāvībai, cedēšanai, kā arī pierādījumu nodrošināšanai pret prasījumiem par pakalpojuma neatbilstību, kā arī pierādījumu nodrošināšanai pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta.

Saziņas (komunikācijas) un ierīču dati:

dati, kas ietilpst paziņojumos, e-pastos, vizuālajos attēlos, video un/vai audio ierakstos (ja Datu subjekts iesaistās tādu veidošanā), kā arī cita veida saziņas un mijiedarbības dati;

dati, kas tiek vākti, kad Klients vai Lietotājs apmeklē Sabiedrības Mājaslapu vai sazinoties citos Sabiedrības kanālos;

dati par Mājaslapas izmantošanas aktivitātēm, izmantotajām Mājaslapas sadaļām, personīgie uzstādījumi, atbildes uz aptauju jautājumiem, apmierinātība:

1) tehniskā informācija (piemēram, ierīces tips, interneta protokola (IP) adrese un interneta pakalpojumu sniedzējs (IPS), kas tiek izmantots, lai ierīci savienotu ar internetu; reģistrēšanās informācija; pārlūkprogrammas veids un versija; laika zonas iestatījumi, pārlūkprogrammas spraudņa tipi un versijas, operētājsistēma un platforma, ekrāna izšķirtspēja, atrašanās vieta, fontu kodējums;

2) informācija par apmeklējumu, ieskaitot pilnus vienoto resursu vietrāžus (URL), klikšķstraumes uz, caur un no Mājaslapas (tostarp datumu un laiku); apskatītos vai meklētos pakalpojumus; atsauces/izejas lapas, Mājaslapā apskatītos failus (piemēram, HTML lapas, grafikas utt.), lapu reaģēšanas laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, lapu mijiedarbības informāciju (piemēram, ritināšanu, klikšķus un peles pārvirzīšanu) un metodes, ko izmanto, lai dotos prom no Mājaslapas, datuma/laika zīmogu un/vai klikšķstraumes datus,

3) jebkuru tālruņa numuru, kas izmantots zvanīšanai, lai sazinātos ar Sabiedrības vai Sabiedrības Sadarbības partnera pārstāvi.

Vispārīgai sabiedrisko attiecību vadīšanai un pieejas Mājaslapai nodrošināšanai un administrēšanai;

informācijas drošības un tehniskās sistēmas un IT infrastruktūras pilnveidošanai;

noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar Sabiedrības īpašumā vai lietošanā esošā īpašuma aizsardzību (tajā skaitā Mājaslapas aizsardzība);

Mājaslapas kvalitātes un/vai apkalpošanas kvalitātes uzraudzībai, uzlabošanai un pilnveidošanai; produktivitātes novērtēšanai;

Mājaslapas negodprātīgas izmantošanas novēršanai un Mājaslapas darbības pienācīgai nodrošināšanai, lai sankcionētu un kontrolētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbību, novērstu nesankcionētu piekļuvi un to negodprātīgu izmantošanu, un, lai nodrošinātu informācijas drošību;

lai pilnveidotu tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, pielāgotu satura attēlošanu ierīcēs un attīstītu Sabiedrības Mājaslapas pakalpojumus, piemēram: testējot un pilnveidojot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru.

Apstrāde ir vajadzīga Virtuālā Gadatirgus organizēšanai Mājaslapā un Mājaslapas darbības nodrošināšanai;

lai ievērotu Sabiedrības leģitīmās intereses (tas ir, Mājaslapas kvalitātes un/vai apkalpošanas kvalitātes uzraudzība, uzlabošana un pilnveidošana; Mājaslapas un digitālās vides testēšana; informācijas drošība un tehniskās sistēmas un IT infrastruktūras pilnveidošana, lai novērstu, ierobežotu un izmeklētu Mājaslapas ļaunprātīgu vai prettiesisku izmantošanu vai to darbības traucējumus, tajā skaitā novērstu krāpnieciskās darbības; prasījuma tiesību nodibināšana);

Lietotāja/Klienta piekrišana Personas datu Apstrādei (tajā skaitā, apmeklējot Mājaslapu, Lietotājs/Klients sniedz piekrišanu sīkdatņu izmantošanai).

3.PERSONAS DATU IEGŪŠANAS AVOTI.


Sabiedrība iegūst Lietotāja un Klienta Personas datus tieši no Lietotāja un Klienta, kā arī Klientam vai Lietotājam izmantojot Mājaslapu vai sazinoties ar Sabiedrību vai tās Sadarbības partneri  (Sabiedrība saglabā e-pasta komunikāciju un dokumentē Lietotāja un Klienta mijiedarbību un saziņu ar Sabiedrību).

 

IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI.

Sabiedrība var nodot Lietotāju un Klientu Personas Datus šādiem Personas datu saņēmējiem (personas datu apstrādātājiem, kas veic Personas datu apstrādi Sabiedrības uzdevumā, un trešajām personām (patstāvīgiem datu pārziņiem)), tai skaitā, bet ne tikai:

  • Mājaslapas uzturētājam un Sabiedrības izvēlētiem serveru nodrošinātājiem un datu uzglabāšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  • Muzejam;
  • Sadarbības partnerim.

Muzejs attiecībā uz Lietotāja Personas datiem, kas tiek apstrādāti Gadatirgus organizēšanas nolūkā, ir uzskatāms par Sabiedrības koppārzini Regulas izpratnē. Muzeja iesaiste Lietotāju Personas datu apstrādē aprobežojas ar regulāru Lietotāju uzraudzību, lai pārliecinātos par to atbilstību e-kataloga www.egadatirgus.lv lietošanas noteikumiem.

 

Kad Sabiedrība nodod Lietotāju vai Klientu Personas datus personas datu apstrādātājiem, kas veic Personas datu apstrādi Sabiedrības uzdevumā, Sabiedrība veic visus nepieciešamos pasākumus, lai Datu apstrādātāju veiktā Personas datu apstrāde notiktu saskaņā ar datu apstrādes līgumu, normatīvajiem tiesību aktiem un atbilstoši dokumentētiem Sabiedrības norādījumiem. Personas datu apstrādātāji apstrādā Personas datus atbilstoši Sabiedrības norādījumiem un tikai tādā apmērā, kādā tas ir atļauts Sabiedrībai pašai.

Kad Sabiedrība nodod Lietotāju vai Klientu Personas datus trešajām personām (patstāvīgiem datu pārziņiem), trešā persona kā patstāvīgs pārzinis apstrādā Personas datus saskaņā ar savu privātuma politiku, kas ir pieejama attiecīgā pakalpojuma sniedzēja mājaslapā.

Informācija par sīkdatņu izmantošanu un trešo personu tiesībām piekļūt Klienta/Lietotāja datiem, kas saistīti ar sīkdatņu izmantošanu, ir pieejama Sīkdatņu politikā, kas pieejama šeit: https://www.egadatirgus.lv/lv/sikdatnu-noteikumi/.

Tāpat Sabiedrībai var būt pienākums nodot Personas datus tiesām, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, valsts iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts policija u.c. tiesībsargājošas iestādes un finanšu izmeklēšanas iestādes u.tml.).

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES TERITORIJA.

Sabiedrība apstrādā Personas datus Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). Ja tomēr Sabiedrībai rastos nepieciešamība Personas datus nodot ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ), Sabiedrība apņemas ievērot visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai nodrošinātu tādu pašu Personas datu drošības līmeni, kā Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), un atbilstošas garantijas saskaņā ar Regulas 46. panta noteikumiem. Pēc pieprasījuma Lietotājs un Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

 

6.PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ.

Sabiedrība glabā Personas datus atbilstoši Personas datu nolūkiem (mērķiem), kā arī atbilstoši Regulas un normatīvo aktu prasībām, tik ilgi, kamēr pastāv kāds no Personas datu Apstrādes tiesiskajiem pamatiem, ja piemērojamie tiesību akti neparedz garāku glabāšanas termiņu. Ja vieni un tie paši Personas dati tiek apstrādāti vairākos nolūkos, šie dati tiek glabāti atbilstoši ilgākajam piemērojamajam glabāšanas periodam.

Apstrādāto Personas datu uzglabāšanas periods var būt pamatots ar Lietotāja (datu subjekta) piekrišanu (līdz tās atsaukšanai, ja nepastāv cits pamats Personas datu Apstrādei), pakalpojuma (līguma) izpildi (Gadatirgus organizēšana un Mājaslapas pakalpojumu nodrošināšana, pierādījumu nodrošināšanai pret prasījumiem par pakalpojuma neatbilstību, kā arī pierādījumu nodrošināšanai pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta, glabāšanas termiņš ir desmit gadi no pakalpojuma izpildes dienas), Sabiedrības leģitīmajām interesēm vai uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, kas izriet no piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Ja vairs nepastāv neviens no Personas datu Apstrādes tiesiskajiem pamatiem, un normatīvie akti neparedz garāku Personas datu glabāšanas termiņu, Sabiedrība dzēš failus, kas satur Personas datus.

 

7.DATU SUBJEKTA TIESĪBAS.

Datu subjektam ir šādas tiesības:

saņemt informāciju, vai Sabiedrība apstrādā Datu subjekta Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem un iegūt informāciju saskaņā ar Regulas 15. pantu, kā tie tiek apstrādāti un kam nodoti;
pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
iebilst pret savu Personas datu Apstrādi, ja Personas datu izmantošana ir balstīta uz Sabiedrības leģitīmajām interesēm, tai skaitā tiešā mārketinga nolūkiem (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās), izņemot, ja pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem Apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
pieprasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, pakalpojuma nodrošināšanu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem vai citos Regulā noteiktajos gadījumos, kad pastāv likumīgs pamats Personas datu Apstrādei;
ierobežot savu Personas datu Apstrādi saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Sabiedrība izvērtē, vai Datu subjektam ir tiesības uz savu datu dzēšanu;
saņemt savus Personas datus (datu pārnesamība), ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un pakalpojuma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja tehniski iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam;
atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei, ja Personas dati tiek iesniegti Sabiedrībai uz datu subjekta piekrišanas pamata (piekrišanas atsaukums neietekmē Apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma);
iesniegt sūdzības par Personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Datu subjekts uzskata, ka tā Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

 

8.SĪKDATNES.

Mājaslapas sīkdatņu politika ir pieejama Sabiedrības Mājaslapā: www.egadatirgus.lv. Mājaslapā tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija „Cookies”, kas vāc informāciju par Datu subjektu, tai skaitā, par to, vai Datu subjekts ir iepriekš apmeklējis Mājaslapu, vai Datu subjekts ir jauns lietotājs un kādu informāciju Mājaslapā Datu subjekts ir apskatījis. Sīkdatņu lietošana palīdz uzlabot sniegtos pakalpojumus, piemēram, neļaujot vēlreiz ievadīt informāciju, kas jau ir ievadīta. Sīkdatņu lietošana palīdz reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par to, kā lietotāji izmanto pakalpojumus, lai uzlabotu Mājaslapas, lietotņu un pakalpojumu kvalitāti, kā arī veidotu lietotājam pielāgotu saturu.

 

 

9.SABIEDRĪBAS KONTAKTINFORMĀCIJA UN DATU SUBJEKTA IDENTIFIKĀCIJA.

 

Lai nodrošinātu Personas datu aizsardzību, komunikācijā ar Datu subjektu personas identifikācija tiks veikta pēc zemāk norādītajiem kritērijiem. Lai paātrinātu elektronisko un telefonisko apkalpošanu, aicinām Datu subjektu savlaicīgi parūpēties par kontaktinformācijas atjaunošanu.

Sabiedrība, saņemot Datu subjekta lūgumu par datu sniegšanu vai citu Datu subjekta tiesību īstenošanu, pārliecinās par Datu subjekta identitāti. Šim nolūkam Sabiedrība ir tiesīga lūgt Datu subjektam norādīt Personas datus, salīdzinot, vai Datu subjekta norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem Sabiedrības rīcībā esošajiem Personas datiem. Veicot šo pārbaudi, Sabiedrība ir tiesīga izsūtīt kontroles paziņojumu uz Datu subjekta norādīto telefonu vai e-pastu (īsziņas vai e-pastas veidā), lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra nav veiksmīga (piem., Datu subjekta norādītie dati nesakrīt ar Sabiedrības rīcībā esošajiem Personas datiem vai Datu subjekts nav veicis autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma), Sabiedrība būs spiesta konstatēt, ka Datu subjekts nav pieprasīto Personas datu subjekts, un būs spiesta noraidīt personas iesniegto lūgumu. Saņemot Datu subjekta lūgumu par jebkuru Datu subjekta tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, Sabiedrība apņemamas bez kavēšanās, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Datu subjekta lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegt Datu subjektam informāciju par darbībām, ko Sabiedrība ir veikusi saskaņā ar Datu subjekta iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, Sabiedrība ir tiesības 1 (viena) mēneša periodu pagarināt vēl uz 2 (diviem) mēnešiem, par to informējot Datu subjektu līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus. Ja Datu subjekta lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem līdzekļiem, Sabiedrība atbildi sniegs arī ar elektroniskajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piem., lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Datu subjekts būs lūdzis atbildēt citā veidā. Sabiedrība ir tiesīga attiekties apmierināt Datu subjekta lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, par to rakstiski informējot Datu subjektu. Ja Datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, Sabiedrība kā pārzinis var vai nu: a) pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu; vai arī b) atteikties izpildīt pieprasījumu.

Ņemot vērā to, ka Muzejs ierobežotā apjomā piedalās Lietotāja personas datu apstrādē, Sabiedrība, saņemot Datu subjekta, kurš ir Lietotājs, pieprasījumu saistībā ar tā Personas datiem, par to informēs Muzeju, lai tas sniegtu Datu subjekta pieprasījuma izpildei nepieciešamo informāciju. Ja Muzejs saņems Lietotāja kā Datu subjekta pieprasījumu, Muzejs par to informēs Sabiedrību, lai Sabiedrība sniegtu Datu subjekta pieprasījuma izpildei nepieciešamo informāciju.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Personas datu Apstrādes jautājumiem vai gadījumos, kad Datu subjekts vēlas atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei, Sabiedrība lūdz sazināties, rakstot uz:

elektroniskā pasta adresi: [email protected], vai
rakstot Sabiedrībai uz adresi: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, ar norādi “Datu apstrāde”.

 

10.PRIVĀTUMA POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN GROZĪJUMI.

Privātuma politika ir pieejama Sabiedrības Mājaslapā: www.egadatirgus.lv. Sabiedrība ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, paziņojot par attiecīgajiem grozījumiem, publicējot atjauninātu Privātuma politiku Mājaslapā: www.egadatirgus.lv.